Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ παραγωγικών φορέων και ΟΛΘ

Ôï âáðüñé áð' ôç ÓáãêÜç "Ýäåóå" Èåóóáëïíßêç, áõîÜíåôáé ôï åíäéáöÝñïí ôùí êéíåæéêþí íáõôéëéáêþí åôáéñéþí ãéá ôï ëéìÜíé ôçò Èåóóáëïíßêçò, ç äéäáäñïìÞ åíüò êïíôÝéíåñ áðü ôçí Êßíá ìÝ÷ñé ôçí ÅëëÜäá, ÐÝìðôç 9 Íïåìâñßïõ 2006

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχωρά την ερχόμενη εβδομάδα ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) με την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρισμού και Ναυτιλίας.

Η υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της πόλης εγκαινιάζει και σηματοδοτεί μια εποχή σταθερής σχέσης με στόχο τη συμβολή της επιχειρηματικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης στην ανάπτυξη του λιμένα, αλλά και στην αξιοποίηση της ανάπτυξης αυτής από τους παραγωγικούς φορείς.

«Ο εκσυχρονισμός και η ανάπτυξη του λιμανιού αποτελεί αναγκαία προυπόθεση ώστε να εξελιχθεί σε έναν αποτελεσματικό και λειτουργικό εμπορευματικό σταθμό που θα βοηθήσει τόσο την επιχειρηματικότητα και την οικονομία της χώρας μας όσο και την τοπική κοινωνία. Στα πλαίσια αυτά η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους φορείς της πόλης θα συμβάλει στην προώθηση των επιχειρηματικών και εμπορικών συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς ξένων κρατών και στην προσέλκυση επενδύσεων», τόνισε ο κ. Καρδαράς που συμμετείχε  στην προηγούμενη διοίκηση του λιμανιού και συμμετέχει και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρισμού και Ναυτιλίας ως Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.